voorwaarden babymassage

Algemene voorwaarden babymassage Alkmaar massage

 

 Aanmelden

  1. Aanmelden voor een cursus geschiedt via de website http://www.alkmaarmassage.nl, schriftelijk, telefonisch of mondeling.

2.  Schriftelijke aanmelding geschiedt via de e-mail of geschreven brief waarin staat vermeld welke cursus en data de aanmelding betreft.

3.Alkmaar Massagedient tijdens de aanmelding geïnformeerd te worden over enig lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de aanmelder en/of deelnemende kind.

4.Alkmaar Massagebehoudt zich het recht voor een aanvraag voor een cursus te weigeren.

 

Inschrijving

1. De aanmelding wordt omgezet in een inschrijving indien aan de betalingsverplichting is voldaan. 50% van het lesgeld geschied voor aanvang cursus worden overgemaakt en 50% van het lesgeld kan bij de eerste les contant worden betaald.

2. Alleen ingeschreven Cursisten mogen deelnemen aan de cursus.

3. Deelname aan een cursus geschiedt op volgorde van aanmelding.

4. Indien een cursus vol is, kan de Cursist ingeschreven worden op de eerst volgende aangeboden betreffende cursus.

5. Wanneer de cursist 50% van het cursus geld heeft overgemaakt is de inschrijving definitief.

 

Betaling

1. Prijzen van Diensten en Producten worden vastgesteld doorAlkmaar Massage en vermeld op de website http://www.Alkmaarmassage.nl

2. Bij diensten bij de Opdrachtgever thuis wordt de prijs bepaald door tijdstip en woonplaats van Opdrachtgever.

3. Betaling geschied in twee delen, 50%  voor aanvang en door contante betaling  bij de eerste les of op rekeningnummer 366960687.

4. Indien een bedrijf of instelling (een gedeelte van) het factuurbedrag vergoedt, blijft de Cursist zelf aansprakelijk voor de betaling hiervan.

 

Annuleren

1. Annuleren van deelname aan een cursus kan uitsluitend door de Cursist, door middel van een schriftelijke/ elektronische annulering van de inschrijving bijAlkmaar Massage, geschieden. Annuleren kan tot 2 weken voor aanvang cursus.

2. Indien een inschrijving uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd is kan het inschrijfgeld helaas niet worden terug gestort tenzij er een geldende reden is, ingeval van een goed geldende reden zal het inschrijfgeld min 15 euro gemaakte kosten worden terug gestort.

 

 Cursus

1. De Cursus gaat alleen door indien, het bij de Cursus genoemde, minimum aantal inschrijvingen is behaald.

2. Bij onvoldoende inschrijvingen zalAlkmaar Massage het Cursusgeld volledig restitueren.

3. Bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Cursist vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.

4. Indien deelname aan de Cursus tussentijds wordt gestopt dan wel beëindigd, vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.

5. Ingeval van ziekte van de Docent zalAlkmaar Massage één vervangende cursusdag aanbieden per vervallen cursusdag.

6. Ziekte van de Cursist, graag telefonisch melden bij mij. Inhalen van de les kan alleen indien er ruimte is bij een lopende of volgende Cursus.

7.Alkmaar Massageis bevoegd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen indien de Cursist zich onbehoorlijk gedraagt en/of zijn/haar gedrag de belangen vanAlkmaar Massageschaadt.

8. Deelname geschiedt op eigen risico. Alkmaar Massage is nimmer verantwoordelijk voor enig letsel, bij de cursist of enig ander persoon, dat voortkomt door het uitvoeren van oefeningen en/of handelingen tijdens en/of na de cursus.

 

Auteursrechten

2. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen en cursusmaterialen geheel of ten dele te (laten) verveelvoudigen in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder begrepen: kopiëren of laten kopiëren, of anderszins te openbaren.

3. Het is uitdrukkelijk verboden cursussen of cursusmaterialen te verkopen of anderszins af te staan aan derden.

 

Alkmaar Juli 2011.

%d bloggers liken dit: